Strona startowa » IDKP Edukacja

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych EDUKACJA


 

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA" istnieje od roku 2003. Jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działająca na podstawie Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz 1537 z późn. zmianami) i wpisu do Rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego. Instytut posiada prawo prowadzenia działaności na terenie całego kraju.

Nasza firma szkoleniowa jest zarejestrowana także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Nr ewidencyjny: 2.14/00331/2006.

Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych realizuje swoje cele (określone w "Zadaniach statutowych Instytutu") poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  • kursy kwalifikacyjne i doskonalące
  • wykłady
  • seminaria i konferencje naukowe
  • konsultacje
  • inne formy edukacji 
 2. Organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych wspomaganych zastosowaniem różnego typu środków audiowizualnych i technik informatycznych
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu edukacji i nauki
 4. Współpracę z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe).
Opracowujemy także programy szkoleń na indywidualne zlecenia.

Oferta placówki wynika z diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i nowych problemów, jakie pojawiają się na polu edukacji. Nauczycielom korzystającym z naszych szkoleń oferujemy wysoki poziom przygotowania merytorycznego edukatorów, ciekawe zajęcia i propozycje rozwiązań praktycznych, zorientowane na rozwój ich kompetencji zawodowych.